Bostadsrättsföreningen för dig

I korthet så valdes ny revisor för 2017 och 2018 i form av Rävisor AB, resultat- och balansräkning fastställdes liksom förslag om resultatdisposition.

Stämman fattade även beslut om att godkänna det förslag till ändring av stadgarna som styrelsen presenterade. Stadgeändringen behövs då branschen som helhet harmoniserar för exempelvis pantsättnings- och överlåtelseavgifter som höjs något samt en del mindre justeringar. Stadgarna måste fastställas vid två föreningsstämmor varpå en extra föreningsstämma kommer utlysas i samband med inbjudan till Räkfrossan efter sommaren.

Leif Fredén och Stefan Andersson avgick från sina styrelseplatser efter lång och trogen tjänst och stämman avtackade dessa båda herrar. En ny styrelse valdes då också in enligt följande:

Ordinarie ledamöter

  • Cecilia Eriksson – sittande ett år till
  • Jonas Arvidsson – valdes på två år
  • Kajsa Silfverstrand –sittande ett år till
  • Björn Johansson – omvaldes på två år
  • Lars Blomqvist – valdes in på två år
  • Peter Algar – valdes in på två år

Suppleanter

  • Maria Höijer – valdes in på två år
  • Ida Eriksson – valdes in på ett år

Övriga frågor som togs upp på stämman innefattade ett förslag om att installera automatiska dörröppnare vid våra entréer, gruppanslutning för internettjänster och indragning av fiber som först blir aktuellt efter 2020 samt att styrelsen kommer att fastställa en miljöpolicy för föreningen.