Bostadsrättsföreningen för dig

Nya ledamöter

Vid årsstämman i maj valdes två nya styrelseledamöter in. Samtidigt beslutade stämman att utöka styrelsen till 6 ledamöter och två suppleanter. Björn Johansson valdes in som ledamot på två år. Han bor på Torkelsgatan 7 och kommer att ansvara för föreningens ekonomi tillsammans med kassören i styrelsen. Björn är civilekonom och arbetar till vardags som fondplacerare.

Björn

Björn Johansson

Som suppleant i två år valdes Khazar Mehraban, som bor på Pärlstickaregatan 6. Han kommer att biträda Stefan Andersson som fastighetsansvarig i styrelsen. Khazar arbetar som projektledare på Telia och har en bakgrund på IHM business school inom marknadsföring.

Khazar

Khazar Mehraban

Leif Fredén och Stefan Andersson omvaldes på ytterligare två år. Ana Winqvist lämnade styrelsen efter knappt ett år.

Fastighetsbesiktning

I april genomfördes en omfattande besiktning av fastigheten. Resultatet av denna ligger nu till grund för den reviderade underhållsplan som styrelsen kommer att arbeta efter framöver. Allmänt kan sägas att fastigheten befanns vara i mycket gott skick och inga större och kostsamma underhållsarbeten är nödvändiga på kort sikt. Det som kommer att göras under året är att renovera samtliga åtta ytterdörrar. Dessutom kommer ett antal putsskador att repareras. 

Nya postlådor

Torkelsgatan 7 och Pärlstickaregatan 6 kommer att få nya postlådor under augusti. Berörda kommer att informeras för nyckelbyte.

I soprummet

Ordningen i soprummet är tidvis inte bra. Styrelsen uppmanar ånyo alla att hjälpas åt och lägga soporna i kärlen och inte på golvet. Vi kommer att byta ut ett av tidningskärlen mot ett nytt förpackningskärl eftersom tidningssopor minskar medan förpackningar ökar. Observera att grovsopor och miljöfarligt avfall inte får ställas i soprummet.

Gårdsfest 10 september

Föreningens gemensamma gårdsfest med räkfrossa blir i år lördagen den 10 september.

Protokoll från årsstämman

Protokoll årsstämma 2016-05-25