Bostadsrättsföreningen för dig

Tid: Lördag 2015-09-05 kl. 18:00

Plats: Gården

Ärende: Stadgeändring, som måste beslutas vid två separata stämmor. Vid årsstämman den 25 maj beslutades att ändra en formulering i stadgarna att föreningens ekonomi ska täcka utgifter i stället för kostnader, vilket rekommenderats av föreningens revisor. Detta beslut ska nu beslutas ytterligare en gång.

 Dagordning

  1. Extrastämmans öppnande
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Val av ordförande
  4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
  5. Val av två justeringsmän
  6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
  7. Fastställande av röstlängd
  8. Eventuella frågor
  9. Beslut om stadgeändring
  10. Stämmans avslutande