Bostadsrättsföreningen för dig

Miljöpolicy

Bakgrund och syfte
Vår fastighet är gemensam egendom för föreningens medlemmar och det är viktigt att alla har kunskap och förståelse för de beslut som styrelsen fattar. Det är också viktigt att alla medlemmar blir informerade om beslut och händelser som kan påverka det egna boendet och vilken påverkan på miljö/omgivning som föreningen har. Brf Vävlagaren i Göteborg skall i sin verksamhet verka för god miljöhänsyn. Denna policy syftar till att fastställa och tydliggöra de miljömål som föreningen har. Policyn ska ses över varje år i samband med årsstämman.

 Målsättning

Vårt övergripande mål är att föreningen skall bidra till en hållbar utveckling och sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan
Krav enligt lagar och förordningar skall alltid vara lägsta nivån i föreningens miljöarbete
Vi skall genom fortlöpande förbättringsåtgärder verka för minskad användning av värme, el och vatten
Avfallshanteringen skall möjliggöra effektiv avlämning och omhändertagande av återvinningsbart material och miljöfarligt avfall
Vid upphandling av material, produkter och maskiner skall de med minsta möjliga påverkan på miljön i första hand väljas
I samband med upphandling av entreprenader skall miljökrav anges och tydliggöras
Föreningens bostäder och lokaler skall hålla en god standard och vara anpassade för att tillvarata de miljömål denna policy innefattar
Föreningens miljömål skall stå i rimlig proportion mot vad som kan anses tekniskt och ekonomiskt genomförbart och försvarbart

Handlingsplan

Årligen formulera mål och handlingsplaner för att kontinuerligt följa upp, utveckla och förbättra miljö-, klimat- och energiarbetet
Genom information och utbildning sprida förståelse och intresse för miljöfrågor inom föreningen och uppmuntra till en levande diskussion om miljöfrågor
Bevaka möjligheter till samhällssubventioner och bidrag för miljöarbete

 1. All el vi köper in idag kommer från förnyelsebar energi
 2. Laddstolpar för elbilar har nu installerats. Totalt 6 stycken med möjlighet till utökning till alla parkeringsplatser i föreningens garage
 3. Solpaneler på föreningens tak ses nu över för eventuell investering
 4. Eftersträvan att all kommunikation med medlemmar skall ske i digital form
 5. Genomföra lagstadgad energideklaration
 6. Genomföra injustering av filter och ventilation samt OVK
  1. Se över återanvändning av värme
  2. Se över elementens effektivitet
 7. Överväga att lägga till hantering av visst miljöfarligt avfall
 8. Se över fjärrvärmen
 9. Se över värmeförlust fönster och isolering

 

/Styrelsen