Bostadsrättsföreningen för dig

admin

Hej,

Finn nedan dagordning till årsstämma för år 2018 som har gått ut via brev och mail. Anmälan till stämman och ifall man vill äta tillsammans med oss skall lämnas senast 17 maj till info@vavlagaren.se eller till Maria Höijer om man inte har möjlighet att skicka e-post.

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande
4. Val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän
6. Fråga om årsstämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Föredragning av internrevisorernas berättelse
11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
12. Beslut om resultatdisposition
13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
15. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och internrevisorer
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av revisor
18. Val av internrevisor
19. Val av valberedning
20. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
21. Övriga frågor
22. Årsstämmans avslutande

Årsstämman är alltid ett bra tillfälle att göra din röst hörd samt för att träffa grannarna och umgås.

Glöm inte att om du har konkreta förbättringsförslag så skicka motion till info@vavlagaren.se eller lägg i föreningens brevlåda på Torkelsgatan 3. Motion skall lämnas senast 17 maj för att kunna komma med på stämman.

Vi ses!

/Björn

Ordförande Brf Vävlagaren

Julgranständning!

Årets traditionella julgranständning går av stapeln i samband med första advent. Föreningen bjuder på alkoholfri glögg, julmust samt tillbehör. Om ni vill ha starkare glögg så medtag detta själva. Mer info kring denna händelse kommer senare.

Detta är ett trevligt inslag och en bra möjlighet att träffa era grannar så vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att närvara! Ingen anmälan nödvändig, bara kom förbi och umgås.
/Styrelsen

 1. All el vi köper in idag kommer från förnyelsebar energi
 2. Laddstolpar för elbilar har nu installerats. Totalt 6 stycken med möjlighet till utökning till alla parkeringsplatser i föreningens garage
 3. Solpaneler på föreningens tak ses nu över för eventuell investering
 4. Eftersträvan att all kommunikation med medlemmar skall ske i digital form
 5. Genomföra lagstadgad energideklaration
 6. Genomföra injustering av filter och ventilation samt OVK
  1. Se över återanvändning av värme
  2. Se över elementens effektivitet
 7. Överväga att lägga till hantering av visst miljöfarligt avfall
 8. Se över fjärrvärmen
 9. Se över värmeförlust fönster och isolering

 

/Styrelsen