Bostadsrättsföreningen för dig

admin

Hej,

Finn nedan dagordning till årsstämma för år 2018 som har gått ut via brev och mail. Anmälan till stämman och ifall man vill äta tillsammans med oss skall lämnas senast 17 maj till info@vavlagaren.se eller till Maria Höijer om man inte har möjlighet att skicka e-post.

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande
4. Val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän
6. Fråga om årsstämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Föredragning av internrevisorernas berättelse
11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
12. Beslut om resultatdisposition
13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
15. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och internrevisorer
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av revisor
18. Val av internrevisor
19. Val av valberedning
20. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
21. Övriga frågor
22. Årsstämmans avslutande

Årsstämman är alltid ett bra tillfälle att göra din röst hörd samt för att träffa grannarna och umgås.

Glöm inte att om du har konkreta förbättringsförslag så skicka motion till info@vavlagaren.se eller lägg i föreningens brevlåda på Torkelsgatan 3. Motion skall lämnas senast 17 maj för att kunna komma med på stämman.

Vi ses!

/Björn

Ordförande Brf Vävlagaren

Julgranständning!

Årets traditionella julgranständning går av stapeln i samband med första advent. Föreningen bjuder på alkoholfri glögg, julmust samt tillbehör. Om ni vill ha starkare glögg så medtag detta själva. Mer info kring denna händelse kommer senare.

Detta är ett trevligt inslag och en bra möjlighet att träffa era grannar så vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att närvara! Ingen anmälan nödvändig, bara kom förbi och umgås.
/Styrelsen

 1. All el vi köper in idag kommer från förnyelsebar energi
 2. Laddstolpar för elbilar har nu installerats. Totalt 6 stycken med möjlighet till utökning till alla parkeringsplatser i föreningens garage
 3. Solpaneler på föreningens tak ses nu över för eventuell investering
 4. Eftersträvan att all kommunikation med medlemmar skall ske i digital form
 5. Genomföra lagstadgad energideklaration
 6. Genomföra injustering av filter och ventilation samt OVK
  1. Se över återanvändning av värme
  2. Se över elementens effektivitet
 7. Överväga att lägga till hantering av visst miljöfarligt avfall
 8. Se över fjärrvärmen
 9. Se över värmeförlust fönster och isolering

 

/Styrelsen

I korthet så valdes ny revisor för 2017 och 2018 i form av Rävisor AB, resultat- och balansräkning fastställdes liksom förslag om resultatdisposition.

Stämman fattade även beslut om att godkänna det förslag till ändring av stadgarna som styrelsen presenterade. Stadgeändringen behövs då branschen som helhet harmoniserar för exempelvis pantsättnings- och överlåtelseavgifter som höjs något samt en del mindre justeringar. Stadgarna måste fastställas vid två föreningsstämmor varpå en extra föreningsstämma kommer utlysas i samband med inbjudan till Räkfrossan efter sommaren.

Leif Fredén och Stefan Andersson avgick från sina styrelseplatser efter lång och trogen tjänst och stämman avtackade dessa båda herrar. En ny styrelse valdes då också in enligt följande:

Ordinarie ledamöter

 • Cecilia Eriksson – sittande ett år till
 • Jonas Arvidsson – valdes på två år
 • Kajsa Silfverstrand –sittande ett år till
 • Björn Johansson – omvaldes på två år
 • Lars Blomqvist – valdes in på två år
 • Peter Algar – valdes in på två år

Suppleanter

 • Maria Höijer – valdes in på två år
 • Ida Eriksson – valdes in på ett år

Övriga frågor som togs upp på stämman innefattade ett förslag om att installera automatiska dörröppnare vid våra entréer, gruppanslutning för internettjänster och indragning av fiber som först blir aktuellt efter 2020 samt att styrelsen kommer att fastställa en miljöpolicy för föreningen.

Torsdagen den 12 juni invigde vi föreningens nya grill med en grillkväll, där var och en fick ta med sig det man ville äta och dricka. Det blev ett par trivsamma timmar då vi fick möjlighet att lära känna varandra lite bättre, och då även hela styrelsen var närvarande. Kanske gör vi om detta någon gång i höst.

Den vackraste granen på många år tändes högtidligt den 2 december på gården.

Glädjande många ville i år vara med vid detta evenemang och bjöds på glögg och pepparkakor. Skumtomtarna blev lite extra läckra när dom grillades över den varma glöden.

Lördagen den 7 september 2013 var det traditionsenlig gårdsfest med brännboll och räkfrossa. Det blev samtidigt en invigning av gården efter ett långt och omfattande renoveringsarbete. Det fina vädret höll oss sällskap långt in i septembernatten.

Vi hoppas du kommer att ha glädje och nytta av att vi nu har fått ett gemensamt forum för information.

Under den här fliken, Aktuellt, lägger vi regelbundet ut nyheter och information som rör ditt boende och fastigheten. Det kan alltså vara klokt att gå in här då och då. Vi kommer även i fortsättningen att sätta upp anslag i portarna.

Vi vill också passa på att önska dig en god fortsättning på det nya året. Hör gärna av dig med synpunkter och frågor.

Styrelsen

info@vavlagaren.se

Här kommer fina bilder från brännboll och räkfrossa 1 september 2012!