Bostadsrättsföreningen för dig

admin

Årets stämma genomfördes enligt plan 27 maj. Styrelsen vill tacka avgående Maria Höijer och Mojgan Krüger för deras arbete och engagemang i styrelsen.

Samtidigt välkomnar vi våra nya styrelsemedlemmar

 • Belinda Johansson
 • Magnus Hesselgren
 • Mårten Agnesson
 • Magnus Krüger

Bifogat finner ni årsredovisningen för 2019.

Väl mött,

Brf Vävlagaren – Årsredovisnig 2019

På grund av Covid-19 och det rådande läget har styrelsen beslutat att skjuta på den planerade installationen av bredband som beslutades på extrastämman tidigare i år. Ownit, kan inte leverera installationer i våra hem nu dessa tider. Istället arbetar styrelsen vidare med att vi ska få en bredbandslösning installerad till sommaren 2021.
Årstämman planeras att äga rum som vanligt i slutet av maj, men kan komma att bli förlagd utomhus. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och avvaktar lägesrapport längre fram.
Vänliga hälsningar
Styrelsen
 
29/3/2020

Föreningens klassiska räkfrossa gick av stapeln lördagen den 7 september 2019. Eftersom Bostadsrättsföreningen Vävlagaren fyllde 20 år i år, firade vi detta med en Räkfrossa med skärgårdstur på M/S St Erik och föreningen bjöd på räkor med tillbehör. 

Detta var ett trevligt inslag uppskattat av alla som deltog!

Hej,

Finn nedan dagordning till årsstämma för år 2018 som har gått ut via brev och mail. Anmälan till stämman och ifall man vill äta tillsammans med oss skall lämnas senast 17 maj till info@vavlagaren.se eller till Maria Höijer om man inte har möjlighet att skicka e-post.

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande
4. Val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän
6. Fråga om årsstämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Föredragning av internrevisorernas berättelse
11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
12. Beslut om resultatdisposition
13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
15. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och internrevisorer
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av revisor
18. Val av internrevisor
19. Val av valberedning
20. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
21. Övriga frågor
22. Årsstämmans avslutande

Årsstämman är alltid ett bra tillfälle att göra din röst hörd samt för att träffa grannarna och umgås.

Glöm inte att om du har konkreta förbättringsförslag så skicka motion till info@vavlagaren.se eller lägg i föreningens brevlåda på Torkelsgatan 3. Motion skall lämnas senast 17 maj för att kunna komma med på stämman.

Vi ses!

/Björn

Ordförande Brf Vävlagaren

Julgranständning!

Årets traditionella julgranständning går av stapeln i samband med första advent. Föreningen bjuder på alkoholfri glögg, julmust samt tillbehör. Om ni vill ha starkare glögg så medtag detta själva. Mer info kring denna händelse kommer senare.

Detta är ett trevligt inslag och en bra möjlighet att träffa era grannar så vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att närvara! Ingen anmälan nödvändig, bara kom förbi och umgås.
/Styrelsen

 1. All el vi köper in idag kommer från förnyelsebar energi
 2. Laddstolpar för elbilar har nu installerats. Totalt 6 stycken med möjlighet till utökning till alla parkeringsplatser i föreningens garage
 3. Solpaneler på föreningens tak ses nu över för eventuell investering
 4. Eftersträvan att all kommunikation med medlemmar skall ske i digital form
 5. Genomföra lagstadgad energideklaration
 6. Genomföra injustering av filter och ventilation samt OVK
  1. Se över återanvändning av värme
  2. Se över elementens effektivitet
 7. Överväga att lägga till hantering av visst miljöfarligt avfall
 8. Se över fjärrvärmen
 9. Se över värmeförlust fönster och isolering

 

/Styrelsen

I korthet så valdes ny revisor för 2017 och 2018 i form av Rävisor AB, resultat- och balansräkning fastställdes liksom förslag om resultatdisposition.

Stämman fattade även beslut om att godkänna det förslag till ändring av stadgarna som styrelsen presenterade. Stadgeändringen behövs då branschen som helhet harmoniserar för exempelvis pantsättnings- och överlåtelseavgifter som höjs något samt en del mindre justeringar. Stadgarna måste fastställas vid två föreningsstämmor varpå en extra föreningsstämma kommer utlysas i samband med inbjudan till Räkfrossan efter sommaren.

Leif Fredén och Stefan Andersson avgick från sina styrelseplatser efter lång och trogen tjänst och stämman avtackade dessa båda herrar. En ny styrelse valdes då också in enligt följande:

Ordinarie ledamöter

 • Cecilia Eriksson – sittande ett år till
 • Jonas Arvidsson – valdes på två år
 • Kajsa Silfverstrand –sittande ett år till
 • Björn Johansson – omvaldes på två år
 • Lars Blomqvist – valdes in på två år
 • Peter Algar – valdes in på två år

Suppleanter

 • Maria Höijer – valdes in på två år
 • Ida Eriksson – valdes in på ett år

Övriga frågor som togs upp på stämman innefattade ett förslag om att installera automatiska dörröppnare vid våra entréer, gruppanslutning för internettjänster och indragning av fiber som först blir aktuellt efter 2020 samt att styrelsen kommer att fastställa en miljöpolicy för föreningen.

Vävlagarens årsstämma äger i år rum onsdagen den 23 maj kl. 19:00 på Restaurang Sofra. Den här gången har vi ett antal intressanta ärenden att ta upp och några viktiga beslut att fatta. Vi har återigen justerat våra stadgar, den här gången efter påstötning från vår förvaltare. Vi kommer också att presentera ett antal projekt för framtiden, t.ex. laddmöjligheter för elbilar i garaget samt installation av solpaneler på taket. Detta i linje med vår strävan att bli en ”grönare” fastighet. Motioner ska vara inlämnade senast den 21 maj.

I kallelsen till årsstämman, som i år går ut via e-post, bifogas även ett informationsblad. Detta kommer framöver att fungera som välkomstbrev till nya medlemmar, men det finns anledning för alla att läsa detta och begrunda innehållet.

Vi har också aviserat en städdag på gården den 8 maj kl. 18:00. Detta brukar bli en trevlig tillställning, då vi arbetar och umgås, och för dig som är nyinflyttad är det utmärkt sätt att lära känna dina grannar. Föreningen bjuder på grillad korv med bröd efter fullgjort arbete. Vi kommer även att ställa upp en container för grovsopor i hörnet Torkelsgatan-Runebergsgatan.

Digitalisering av informationen

Alla medlemmar har fått ett informationsblad i sin postlåda med uppmaning att registrera sin mejladress genom att skicka ett mejl till info@vavlagaren.se Många har hörsammat detta, men vi saknar fortfarande en hel del adresser. För att vi ska kunna genomföra digitaliseringen fullt ut måste adresslistan vara komplett. Vi uppmanar därför dig som ännu inte anmält din mejladress att göra detta snarast. Föreningens nya verktyg gör det möjligt för alla medlemmar att snabbt gå in och se aktuell information.

Alla renoveringar ska anmälas till styrelsen

Vi påminner om att alla renoveringar av lägenheten ska anmälas till styrelsen. Lägenheterna är föreningens gemensamma egendom och du får inte göra omfattande förändringar utan att ha styrelsens godkännande. Undantaget är ommålning och tapetsering. Skicka ett mejl till info@vavlagaren.se och berätta vad du tänker göra.

Styrelsemöten och årsstämma 2020

Styrelsen avser att ha regelbundna möten månadsvis. Föreningens årsstämma äger rum under maj månad. Kallelse och årsredovisning skickas ut i god tid.