Bostadsrättsföreningen för dig

Hej,

Finn nedan dagordning till årsstämma för år 2018 som har gått ut via brev och mail. Anmälan till stämman och ifall man vill äta tillsammans med oss skall lämnas senast 17 maj till info@vavlagaren.se eller till Maria Höijer om man inte har möjlighet att skicka e-post.

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande
4. Val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän
6. Fråga om årsstämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Föredragning av internrevisorernas berättelse
11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
12. Beslut om resultatdisposition
13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
15. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och internrevisorer
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av revisor
18. Val av internrevisor
19. Val av valberedning
20. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
21. Övriga frågor
22. Årsstämmans avslutande

Årsstämman är alltid ett bra tillfälle att göra din röst hörd samt för att träffa grannarna och umgås.

Glöm inte att om du har konkreta förbättringsförslag så skicka motion till info@vavlagaren.se eller lägg i föreningens brevlåda på Torkelsgatan 3. Motion skall lämnas senast 17 maj för att kunna komma med på stämman.

Vi ses!

/Björn

Ordförande Brf Vävlagaren